Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

Powiat grodzki

  Ocena powiatu grodzkiego

 

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia w 2011r. dla Miasta Skierniewice.
 
 
Na podstawie § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz ocen okresowych (rocznych) jakości wody w wodociągach Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach przedstawia ocenę obszarową jakości wody do spożycia w 2011r. dla Miasta Skierniewice.
  1.  Producenci i odbiorcy wody.
 
Lp.
producenci wody zaopatrujący ludność
nazwa wodociągu
Liczba zaopatrywanej ludności [tys.]
Kwestionowane parametry – ilość dni występowania przekroczeń w roku*
1.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. Mokra Prawa 30
96-100 Skierniewice
Skierniewice
48,9*
--------------------
* - dane szacunkowe
 
 
2.       Jakość wody
 
Na terenie miasta funkcjonuje jeden wodociąg zaopatrzenia zbiorowego. W 2011r.,  w zakresie badanych parametrów jakości wody (po uzdatnieniu), nie stwierdzano w wodzie z tego wodociągu obecności substancji chemicznych i zanieczyszczeń mikrobiologicznych przekraczających wartości dopuszczalne.
Kontroli jakości wody prowadzonej przez Inspekcję Sanitarną na terenie miasta podlega także wodociąg Instytutu Ogrodnictwa przy ul. Konstytucji 3-Maja, dostarczający wodę do części mieszkań na terenie osady pałacowej. W analizowanych próbkach jednorazowo stwierdzono zbyt wysoki poziom żelaza. Stwierdzone wielkości nie miały znaczenia zdrowotnego. Obecność żelaza w wodzie może powodować niepożądane zmiany własności organoleptycznych wody  – wzrostu barwy i mętności. Nie stwierdzono wystąpienia przypadku skażenia bakteriologicznego wody dostarczanej konsumentom.
Na koniec roku woda z wodociągu zaopatrzenia zbiorowego eksploatowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. oraz woda z wodociągu lokalnego Instytutu Ogrodnictwa przy ul. Konstytucji 3-Maja posiadały ważne stwierdzenie PPIS o przydatności do spożycia przez ludzi bez ograniczeń.
 
3.      Postępowania administracyjne i działania naprawcze.
 
PPIS w Skierniewicach nie prowadził w 2011r. postępowań administracyjnych dot. poprawy jakości wody z wodociągu zaopatrzenia zbiorowego lub poprawy stanu sanitarno-technicznego budynków i urządzeń stacji wodociągowej.
Rozpatrywano 2 interwencje (skargi) na jakość wody na terenie miasta. Mieszkańcy skarżyli się na zmiany własności organoleptycznych np. mętności, zapachu, barwy. Pobrane
i poddane analizom laboratoryjnym próbki z tych miejsc zamieszkania osób skarżących nie wykazały istotnych zmian jakości w stosunku do innych próbek pochodzących z tego wodociągu.