Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

Powiat ziemski

  Ocena powiatu ziemskiego

Ocena obszarowa zaopatrzenia w wodę powiatu skierniewickiego w 2010r.

1. Producenci i odbiorcy wody

 

Lp.
Producent wody
/nazwa, adres/
nazwa wodociągu
gmina
Liczba zaopatrywanej ludności [tys.]
Kwestionowane parametry – ilość dni występowania przekroczeń w roku*
1.       
Gmina Bolimów
ul. Łowicka 9
99-417 Bolimów
Bolimów
Gm. Bolimów
1,34
jon amonowy -180 dni
2.       
Wola Szydłowiecka
Gm Bolimów
2,65
mangan - 30 dni
3.       
Gmina Godzianów
96-126 Godzianów
Godzianów
Gm Godzianów
1,05
żelazo, mangan –
cały rok
4.       
Lnisno
Gm. Godzianów
0,79
żelazo – cały rok
5.       
Płyćwia,
Gm. Godzianów
0,47
------------
6.       
Zapady
Gm. Godzianów
0,29
żelazo – cały rok
7.       
Gmina Kowiesy
96-111 Kowiesy 85
Michałowice
Gm. Kowiesy
0,10
------------
8.       
Wylezin Stary
Gm. Kowiesy
1,44
------------
9.       
Paplin
Gm. Kowiesy
0,22
mangan - 31 dni
10.    
Gmina Maków
ul. Główna 12
96-124 Maków
Dąbrowice
Gm. Maków
0,99
mangan - 30 dni
11.    
Maków
Gm. Maków
1,58
------------
12.    
Gmina Maków
ul. Główna 12
96-124 Maków
Słomków
Gm Maków
1,92
żelazo -150 dni
13.    
Wola Makowska
Gm. Maków
1,35
żelazo, mangan – 275 dni
14.    
Gmina Nowy Kawęczyn
96-115 Nowy Kawęczyn 32
Kwasowiec
Gm. Nowy Kawęczyn
1,44
żelazo, jon amonowy- 88 dni
15.    
Nowy Kawęczyn
Gm. Nowy Kawęczyn
0,79
------------
16.    
Trzcianna
Gm. Nowy Kawęczyn
0,99
------------
17.    
Gmina Skierniewice
ul. Reymonta 23
96-100 Skierniewice
Dębowa Góra
Gm. Skierniewice
1,17
mangan - 30 dni
18.    
Józefatów
Gm. Skierniewice
1,41
------------
19.    
Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. Mokra Prawa 30
96-100 Skierniewice
Skierniewice
na terenie Gminy
Skierniewice
4,30
------------
20.    
Gmina Słupia
96-128 Słupia
Słupia
Gm. Słupia
1,51
------------
21.    
Winna Góra
Gm. Słupia
1,06
------------
22.    
Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych „CEWOKAN”
Krzysztof Cichy
ul. Katarzynów 17
99-400 Łowicz
Białynin
Gm. Głuchów
0,85
------------
23.    
Głuchów
Gm. Głuchów
0,81
------------
24.    
Janisławice
Gm. Głuchów
0,72
------------
25.    
Wysokienice
Gm. Głuchów
3,25
------------
26.    
Drzewce
Gm. Lipce Reymont.
0,64
żelazo, mangan - 30 dni
27.    
Lipce Reymont.
Gm. Lipce Reymont.
1,58
------------
28.    
Mszadla
Gm. Lipce Reymont.
0,69
------------
29.    
Wola Drzewiecka
Gm. Lipce Reymont.
0,37
------------
30.    
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skierniewice Maków, ul. Zwierzyniec
96-124 Maków
lokalny,
Maków (fragment), Gmina Maków
0,08
------------

 

* ilość dni liczona od daty ustalenia przez PPIS warunków podawania odbiorcom wody o obniżonej jakości do daty uzyskania jej poprawy.

2. Jakość wody
Na terenie powiatu na koniec 2010r. funkcjonowało 29 wodociągów zaopatrzenia zbiorowego. Jeden z nich czyli wodociąg Skierniewice posiada ujęcia i stację uzdatniania poza terenem powiatu. Jedna wieś na terenie Gm. Głuchów jest zaopatrywana w wodę z ujęcia leżącego na terenie powiatu brzezińskiego, w Gminie Rogów. Nie jest on ujęty w powyższej tabeli. Nadzór nad jakością wody prowadzi PPIS w Brzezinach. Wg posiadanych informacji woda z tego wodociągu odpowiada wymaganiom. Mieszkańcom osiedla przy siedzibie Nadleśnictwa Skierniewice w Makowie-Zwierzyńcu dostarcza wodociąg lokalny.
Spośród wszystkich wodociągów trzy (Godzianów, Lnisno, Zapady,) podawały przez cały rok wodę nieodpowiedniej jakości. Posiadają one łącznie ok. 2,13 tys. odbiorców, co stanowi ok. 5,6 % mieszkańców powiatu. Dla kolejnych 4 wodociągów (Bolimów, Słomków, Wola Makowska, Kwasowiec) ustalano warunki dostarczania odbiorcom wody o obniżonej jakości na stosunkowo długie okresy. Doprowadzenie wody do właściwej jakości wymagało podjęcia modernizacji procesów uzdatniania. Wodociągi te zaopatrują ok. 6,0 tys. osób co stanowi kolejne 15,9 % mieszkańców powiatu. Ostatnią grupę 4 wodociągów (Drzewce, Dębowa Góra, Dąbrowice, Wola Szydłowiecka) stanowią obiekty podające wodę niewłaściwej jakości przez krótkie okresy. Do poprawy jakości wody wystarczającym było zwiększenie nadzoru nad urządzeniami uzdatniającymi i ich właściwą eksploatacją. Wodociągi te zaopatrują ok. 5,4 tys. osób co stanowi odpowiednio 14,5 % mieszkańców powiatu.
W powyższych grupach nie ujęto dostarczającego wodę niewłaściwej jakości wodociągu w Paplinie Gm. Kowiesy. Jest to nowy wodociąg, oddany do użytkowania w listopadzie 2010r. Do końca roku nie osiągnięto odpowiednich efektów uzdatniania pod względem manganu.
Na podstawie wykonanych badań można przyjąć że pozostałe wodociągi dostarczały przez cały rok wodę dobrej jakości. Zaopatrują one ok. 22,4 tys. osób co stanowi odpowiednio 59,4% mieszkańców.
Szczegółowe dane o kwestionowanych parametrach w poszczególnych wodociągach przedstawione są w tabeli wraz z producentami i odbiorcami wody. W kwestionowanych próbkach powtarzają się trzy substancje: mangan, żelazo i jon amonowy. Stanowią one typowe naturalne zanieczyszczenie wody w warstwach wodonośnych na omawianym terenie i w przypadku wadliwego działania urządzeń uzdatniających są identyfikowane w wodzie przeznaczonej dla konsumentów. Stwierdzane poziomy zanieczyszczeń we wszystkich wodociągach nie miały znaczenia zdrowotnego, przyczyniały się natomiast do niepożądanych zmian własności organoleptycznych wody (wzrostu barwy i mętności) negatywnie przyjmowanych przez konsumentów.
W 2010r. tylko jeden raz stwierdzono zanieczyszczenie bakteriologiczne wody w próbce pochodzącej z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia. Pobrano ją w Drzewcach. Próba powtórzona nie wykazała obecności bakterii i nie było potrzeby podejmować działań zaradczych.

Z danych uzyskanych w urzędach gmin wynika, że na terenie powiatu przyłączy wodociągów sieciowych nie posiada ok. 1800 osób. Korzystają z wody o nieznanej jakości. Z badań wykonywanych w latach wcześniejszych na terenie powiatu skierniewickiego wynika, że dla studni kopanych częstym zanieczyszczeniem są związki azotu. Studnie wiercone (głębsze) podają często wodę zażelazioną. Problemem płytkich ujęć są też zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Ze względu na wąski zakres prowadzonych wtedy badań brak jest informacji o występowaniu w płytkich warstwach wodonośnych szkodliwych związków organicznych pochodzących np. od przemysłu.

3. Postępowania administracyjne i działania naprawcze.
Postępowania administracyjne dot. jakości wody prowadzono w stosunku do 7 producentów i dotyczyły one 12 wodociągów. W żadnym przypadku postępowanie nie dotyczyło udzielenia odstępstw (derogacji) w zakresie parametrów załącznika 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) czyli czasowego dostarczania odbiorcom wody zawierającej substancje o negatywnym działaniu na zdrowie ludzi.
Ogółem wydano 15 decyzji ustalających warunki czasowego dostarczania odbiorcom wody niewłaściwej jakości. Parametry jakości których to dotyczyło wymienione zostały wcześniej. Ustalane terminy wykonania działań zaradczych wynikały z wielkości i rodzaju przekroczeń, a także charakteru potrzebnych do przeprowadzenia prac na stacjach uzdatniania. Prace modernizacyjne prowadzono na 4 stacjach. W Słomkowie i Woli Makowskiej wymieniono złoża filtracyjne, w Bolimowie wymieniono złoża oraz usprawniono proces napowietrzania/odgazowania wody. W Godzianowie w II półroczu trwała całkowita przebudowa SUW z wymianą wszystkich urządzeń.
W dalszym ciągu prowadzono postępowanie egzekucyjne w stosunku do Gminy Godzianów odnośnie niewykonania decyzji dot. poprawy jakości wody wodociągów Zapady i Lnisno.

4. Wnioski.
Nadal na obszarze powiatu skierniewickiego głównymi przyczynami występowania niewłaściwej jakości wody jest nieefektywne usuwanie naturalnych składników tej wody, a więc żelaza i manganu. Działaniami służącymi wyeliminowaniu zanieczyszczeń w wodzie dostarczanej odbiorcom są planowane modernizacje urządzeń oraz eliminowanie błędów w eksploatacji. Stwierdzane przekroczone parametry nie są uważane za istotne dla zdrowia konsumentów ale mogą być dla nich uciążliwe w domowym korzystaniu z wody. Większość miejscowości jest zwodociągowana. Wg posiadanych danych miejscowości bez wodociągu (i wody będącej pod nadzorem Inspekcji Sanitarnej) znajdują się w Gminie Godzianów (1 osada), Nowy Kawęczyn (1 wieś) i Kowiesy (11 wsi ). Wybudowanie nowej stacji wodociągowej w Paplinie pozwoli dokończyć wodociągowanie Gminy Kowiesy. Nastąpił też postęp w Gminie Godzianów. Po okresie kilku lat wcześniejszych, gdzie wszystkie 4 wodociągi na tym terenie podawały złą wodę przeprowadzono modernizację kolejnej stacji uzdatniania.