Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

Powiat grodzki

  Ocena powiatu grodzkiego

Ocena obszarowa zaopatrzenia w wodę miasta Skierniewice w 2010 r.

Wodociąg Skierniewice

­ Z urzędu przeprowadzono 9 kontroli jakości wody, pobierając 39 próbek do analiz, w tym 33 na terenie miasta. Trzy z nich pobrano na wniosek odbiorców (interwencje). Zakład eksploatujący wodociąg prowadził kontrolę wewnętrzną zgodnie z zatwierdzonym przez PPIS w Skierniewicach harmonogramem. Pobrał 46 prób. Wyniki badań z kontroli wewnętrznej były przekazywane do widomości inspekcji sanitarnej.
­W kontrolowanych próbach nie stwierdzono przekroczeń parametrów jakości.
­Rozpatrywano 3 interwencje (skargi) na jakość wody przy ulicach: Armii Krajowej, Sosnowej i Wagnera. Mieszkańcy skarżyli się na zmiany własności organoleptycznych np. mętności, zapachu, barwy. Pobrane i poddane analizom laboratoryjnym próbki z tych miejsc nie wykazały istotnych zmian jakości w stosunku do innych próbek pochodzących z tego wodociągu.

1. Producenci i odbiorcy wody.

 

Lp.
producenci wody zaopatrujący ludność
liczba ludności zaopatrywanej
w wodę [ tys.]
procent ogółu mieszkańców
1.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. Mokra Prawa 30
96-100 Skierniewice
48,8*
99,0*

* - dane szacunkowe

 

2. Jakość wody
Na terenie miasta funkcjonuje jeden wodociąg zaopatrzenia zbiorowego. W 2010r., w zakresie badanych parametrów jakości wody (po uzdatnieniu) nie stwierdzano w wodzie z tego wodociągu obecności substancji chemicznych i mikrobiologicznych przekraczających wartości dopuszczalne.
Kontroli jakości wody prowadzonej przez Inspekcję Sanitarną na terenie miasta podlega także wodociąg Instytutu Ogrodnictwa (dawny Instytut Warzywnictwa) przy ul. Konstytucji 3-Maja dostarczający wodę do części mieszkań na terenie osady pałacowej. Przez większość roku był on nieczynny ze względu na modernizację lub awarie. Korzystano z wody miejskiej. Po uruchomieniu, jesienią wykonano badanie 2 prób. Woda odpowiadała wymaganiom.

3. Postępowania administracyjne i działania naprawcze.
PPIS w Skierniewicach nie prowadził w 2010r. postępowań administracyjnych dot. poprawy jakości wody z wodociągu zaopatrzenia zbiorowego lub poprawy stanu sanitarno-technicznego budynków i urządzeń.
Na koniec roku woda z wodociągu zaopatrzenia zbiorowego eksploatowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. oraz woda z wodociągu lokalnego Instytutu Ogrodnictwa przy ul. Konstytucji 3-Maja posiadały ważne stwierdzenie PPIS o przydatności do spożycia przez ludzi bez ograniczeń.