Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

Powiat grodzki

  Ocena powiatu grodzkiego
Skierniewice, 03.03.2010
 
Ocena obszarowa zaopatrzenia w wodę miasta Skierniewice w 2009r.
 
Na podstawie § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2007r. Nr 61, poz. 417) oraz sprawozdań z badań prób wody przeznaczonej do spożycia pobieranych w 2009r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach przedstawia roczną ocenę obszarową jakości wody do spożycia w 2009r. dla miasta Skierniewice.
 
1. Producenci i odbiorcy wody.
 
Lp.
producenci wody zaopatrujący ludność
wielkość produkcji wody
(średnioroczna
m3/d)
liczba ludności zaopatrywana
w wodę
procent ogółu mieszkańców
1.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. Mokra Prawa 30
96-100 Skierniewice
7755,3
48800*
99,0*
* - dane szacunkowe
 
2. Jakość wody
Na terenie miasta funkcjonuje wodociąg komunalny. W 2009r., w zakresie badanych parametrów jakości wody (po uzdatnieniu) tylko sporadycznie stwierdzano nieznaczne, ponadnormatywne ilości żelaza lub manganu. Notowane wielkości nie miały znaczenia zdrowotnego, przyczyniały się natomiast do niepożądanych zmian własności organoleptycznych wody – wzrostu barwy i mętności. W skali miasta negatywne zjawiska mogły dotyczyć nieznacznej części mieszkańców. Nie stwierdzono wystąpienia przypadku skażenia bakteriologicznego wody dostarczanej konsumentom.
Kontroli jakości wody prowadzonej przez Inspekcję Sanitarną podlega także wodociąg Instytutu Warzywnictwa przy ul. Konstytucji 3-maja. Wykonano tam jedno badanie i nie stwierdzono w tej próbie przekroczeń. Aktualnie wodociąg ten ma niewielkie znaczenie w zaopatrzeniu w wodę gospodarstw domowych. Korzysta z niego tylko kilkadziesiąt osób. Ponadto przez znaczną część roku własna stacja uzdatniania była wyłączona z eksploatacji, a odbiorcy korzystali z wody pochodzącej
z wodociągu komunalnego.
 
3. Postępowania administracyjne i działania naprawcze.
W stosunku do producenta wody nie prowadzono postępowań administracyjnych dot. poprawy jakości wody lub stanu sanitarno-technicznego urządzeń.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Ocena powiatu grodzkiego (PDF)

Utworzono dnia 20.08.2015, 11:16