Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

Powiat ziemski

  Ocena powiatu ziemskiego

Skierniewice, 23.02.2009

Ocena obszarowa zaopatrzenia w wodę powiatu skierniewickiego (ziemskiego) w 2008r.

Na podstawie § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2007r. Nr 61, poz. 417), ocen okresowych (rocznych) jakości wody w wodociągach zaopatrzenia zbiorowego i ocen obszarowych sporządzanych dla poszczególnych gmin Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach przedstawia ocenę obszarową jakości wody do spożycia w 2008r. na terenie Powiatu skierniewickiego:

1. Producenci i odbiorcy wody
 

Lp.
producenci wody zaopatrujący ludność
wielkość produkcji wody
(średnioroczna
m3/d)
liczba ludności zaopatrywana
w wodę
procent ogółu mieszkańców
1.
Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych „CEWOKAN”
Krzysztof Cichy
ul. Katarzynów 17
99-400 Łowicz
1073
9160*
24,3*
2.
Gmina Bolimów
ul. Łowicka 9
99-417 Bolimów
504
4010*
10,6*
3.
Gmina Godzianów
96-126 Godzianów
257
2640*
7,0*
4.
Gmina Kowiesy
96-111 Kowiesy 85
171
1980*
5,3*
5.
Gmina Maków
ul. Główna 12
96-124 Maków
520
5870*
15,6*
6.
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skierniewice Maków, ul. Zwierzyniec
96-124 Maków
18
80*
0,2*
7.
Gmina Nowy Kawęczyn
96-115 Nowy Kawęczyn 32
540
2700*
7,2*
8.
Gmina Skierniewice
ul. Reymonta 23
96-100 Skierniewice
214
2520*
6,7*
9.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. Mokra Prawa 30
96-100 Skierniewice
produkcja
na terenie miasta Skierniewice
3400*
9,0*
10.
Gmina Słupia
96-128 Słupia
376423
2600*
6,9*

* - dane szacunkowe 

2. Jakość wody
Na terenie powiatu funkcjonuje 29 wodociągów dostarczających zbiorowo wodę do spożycia. Jeden jest własnością Lasów Państwowych, pozostałe stanowią mienie komunalne. Dodatkowo jedna wieś na terenie Gm. Głuchów jest zaopatrywana w wodę z ujęcia leżącego poza obszarem powiatu (Gmina Rogów).
Spośród powyższych woda z 5 wodociągów przez cały rok wykazywała obecność zanieczyszczeń fizykochemicznych i była dopuszczona do spożycia warunkowo. Dopuszczalne poziomy przekraczał głównie poziom żelaza i manganu. Rzadziej także azotu amonowego. Wodociągi te znajdują się na terenie Gminy Godzianów (4 obiekty) i Gminy Bolimów (1 obiekt). Z wody o nieodpowiednich parametrach dostarczanej w zaopatrzeniu zbiorowym korzystało ok. 10,3% mieszkańców powiatu.
W pozostałych wodociągach woda wykazywała tylko sporadyczne przekroczenia na nieznacznym poziomie. Parametrami przekroczonymi, były także żelazo i/lub mangan. Związki tych metali stanowią typowe naturalne zanieczyszczenie wody w warstwie wodonośnej i w przypadku wadliwego działania urządzeń uzdatniających są identyfikowane w wodzie przeznaczonej dla konsumentów. Stwierdzane poziomy zanieczyszczeń we wszystkich w/w wodociągach nie miały znaczenia zdrowotnego, przyczyniały się natomiast do niepożądanych zmian własności organoleptycznych wody – wzrostu barwy i mętności.
W jednym wodociągu (na terenie Gm. Maków) stwierdzono przypadek zanieczyszczenia bakteriologicznego wody. Wodociąg ten zaopatruje ok. 5,1% mieszkańców powiatu. Czas od daty poboru prób wskazujących na zanieczyszczenie do uzyskania pewności o skutecznym przeprowadzeniu działań zaradczych wyniósł ok. 2 tygodnie

3. Postępowania administracyjne i działania naprawcze.
Postępowania administracyjne dot. jakości wody prowadzono w stosunku do kilkunastu wodociągów. W stosunku do wodociągów Gminy Godzianów terminy wykonania działań naprawczych upłynęły w I półroczu 2008r. Terminy te nie zostały przedłużone i aktualnie trwa postępowanie egzekucyjne. Koncepcja zmiany zaopatrzenia w wodę tej gminy była przedstawiona w latach wcześniejszych, nie jest jednak realizowana. Wodociąg Bolimów posiadał warunkową zgodę na podawanie wody o obniżonej jakości do końca 2008r. Badania wody wykonane w styczniu 2009r. wykazały poprawę. Wójt Gminy Bolimów obszernie przedstawił przeprowadzone działania służące poprawie jakości wody oraz zamierzenia na rok następny.
W przypadku wodociągu zanieczyszczonego bakteriologicznie wydano decyzję nakazująca zastosowanie stałej dezynfekcji wody oraz poinformowanie odbiorców o konieczności gotowania wody przed spożyciem. Przekroczony parametr (bakterie typu Coli) jako wskaźnik jakości wody nie skutkuje koniecznością całkowitego wyłączenia wodociągu. Dezynfekcja przyniosła pozytywne rezultaty.
Pozostałe postępowania administracyjne polegały na wydawaniu decyzji stwierdzających możliwość krótkotrwałego dostarczania wody o nieznacznie przekroczonych parametrach fizykochemicznych lub obciążania eksploatującego wodociąg kosztami wykonania badań. Koszty te są naliczane obligatoryjnie w sytuacji stwierdzenia uchybień.
Nie prowadzono postępowań administracyjnych dot. poprawy stanu sanitarno-technicznego urządzeń.

4. Wnioski
Na obszarze powiatu skierniewickiego nadal głównymi przyczynami występowania niewłaściwej jakości wody jest nieefektywne usuwanie naturalnych składników tej wody, a więc żelaza i manganu. Działaniami służącymi wyeliminowaniu zanieczyszczeń w wodzie dostarczanej odbiorcom mogą być planowe modernizacje urządzeń jak i eliminowanie błędów w eksploatacji. Stwierdzane parametry nie są uważane za istotne dla zdrowia konsumentów, ale mogą być dla nich uciążliwe. Większość miejscowości jest zwodociągowana. Wg posiadanych danych miejscowości bez wodociągu (i wody będącej pod nadzorem Inspekcji Sanitarnej) znajdują się w Gminie Godzianów (1 osada), Nowy Kawęczyn (1 wieś) i Kowiesy (12 wsi).
W 2008r. producenci wody po raz pierwszy prowadzili wewnętrzną kontrolę jakości wody, polegającą na wykonywaniu własnych badań sprzedawanego produktu. Zgodnie z istniejącym obowiązkiem wszyscy uzgodnili z PPIS w Skierniewicach odpowiednie harmonogramy kontroli. Na podstawie wyników przekazywanych do wiadomości Inspekcji Sanitarnej stwierdza się, że większość producentów nie wykonała w pełni zamierzeń zawartych w harmonogramach. Należy jednak przyznać, że wyniki tych badań, jako uzupełnienie kontroli prowadzonych przez inspekcję sanitarna, są bardzo pomocne przy ocenie ryzyka narażenia konsumentów i mieć nadzieję, że wykonanie harmonogramów na 2009r. będzie pełniejsze.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Ocena powiatu ziemskiego (PDF)

Utworzono dnia 20.08.2015, 11:13