Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

Powiat ziemski

  Ocena powiatu ziemskiego

Skierniewice, dnia 22.02.2008r.

Ocena zaopatrzenia i jakości wody do spożycia w wodociągach sieciowych na terenie powiatu skierniewickiego (ziemskiego) w 2007r.


Na podstawie § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2007r. Nr 61, poz. 417) oraz ocen okresowych (rocznych) jakości wody w wodociągach zaopatrzenia zbiorowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach przedstawia ocenę obszarową jakości wody do spożycia na terenie powiatu skierniewickiego

1. Producenci i odbiorcy wody

 

Lp.
producenci  wody
zaopatrujący ludność
wielkość produkcji wody
(średnioroczna
m3/d)
liczba ludności zaopatrywana
w wodę
procent ogółu mieszkańców
1.
Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych „CEWOKAN”
Krzysztof Cichy
ul. Katarzynów 17
99-400 Łowicz
963
8890*
23,5*
2.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN”
Sp. z o.o. Mokra Prawa 30
96-100 Skierniewice
produkcja
na terenie miasta Skierniewice
3400*
9,0*
3.
Gmina Bolimów
ul. Łowicka 9
99-417 Bolimów
544
4020*
10,6*
4.
Gmina Godzianów
96-126 Godzianów
330
2706*
7,2*
5.
Gmina Kowiesy
96-111 Kowiesy 85
237
1782*
4,7*
6.
Gmina Maków
ul. Główna 12
96-124 Maków
684
5900*
15,6*
7.
Gmina Nowy Kawęczyn
96-115 Nowy Kawęczyn 32
604
2685*
7,1*
8.
Gmina Skierniewice
ul. Reymonta 23
96-100 Skierniewice
218
2285*
6,0*
9.
Gmina Słupia
96-128 Słupia
423
2650*
7,0*
10.
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skierniewice Maków, ul. Zwierzyniec
96-124 Maków
17
90*
0,2*


* - dane szacunkowe

 

2. Jakość wody
Na terenie powiatu funkcjonuje 29 wodociągów dostarczających zbiorowo wodę do spożycia. Jeden jest własnością Lasów Państwowych, pozostałe stanowią mienie komunalne. W 25 wodociągach woda oceniana jest jako przydatna do spożycia bez ograniczeń. W 4 wodociągach (Godzianów, Płyćwia Zapady, Lnisno) woda była dopuszczona do spożycia warunkowo. Przyczyną negatywnej oceny w/w wodociągów jest stałe występowanie podwyższonych zawartości żelaza lub/i manganu oraz mętność.
W pozostałych wodociągach przekroczenia żelaza i manganu zdarzały się sporadycznie i po interwencjach uzyskiwano poprawę. Zanotowane wielkości nie miały znaczenia zdrowotnego, mogły natomiast przyczyniać się do niepożądanych zmian własności organoleptycznych – wzrostu barwy, mętności, a także pojawiania się metalicznego posmaku wody. Woda taka często nie jest wizualnie akceptowana przez odbiorców.
Poza jednym przypadkiem (Lipce Reymontowskie) nie stwierdzono w badanych próbkach zanieczyszczeń bakteriologicznych. W przypadku Lipiec R. próby powtórzone wykluczyły skażenie wodociągu.
3. Postępowania administracyjne i działania naprawcze.
Postępowania administracyjne dot. jakości wody prowadzono w stosunku do jednego producenta – Gminy Godzianów. Określono okresy dopuszczenia warunkowego podawania wody odbiorcom o niewłaściwej jakości oraz maksymalne wartości przekroczeń. W 2007r. właściciel wodociągu/ producent nie przedstawił żadnych informacji o wykonanych działaniach naprawczych.
Wydano także decyzję obejmującą 2 wodociągi (producent- „CEWOKAN” Łowicz) dot. poprawy stanu sanitano-technicznego urządzeń. Nałożone obowiązki wykonano. Z powodu zanieczyszczenia bakteriologicznego wyłączono z użytkowania 1 studnię w Dąbrowicach. Nie była ona używana i nie stwierdzono zanieczyszczenia wody w wodociągu. W przypadku negatywnych wyników kontroli ( np. badań jakości wody) prowadzono kilkakrotnie postępowania zakończone decyzją dot. obciążenia kosztami tych kontroli.
Rozpatrywano jedną skargę dot. jakości wody (Maków). Uzyskano poprawę po przepłukaniu fragmentu sieci. 4. Wnioski
Na obszarze powiatu skierniewickiego głównymi przyczynami występowania niewłaściwej jakości wody jest nieefektywne usuwanie naturalnych składników tej wody, a więc żelaza i manganu. Przyczyną tego są prawdopodobnie tak wyeksploatowane urządzenia jak i błędy w ich eksploatacji. Parametry te nie są uważane za istotne dla zdrowia konsumentów ale mogą być dla nich uciążliwe. Większość gmin jest zwodociągowana. Wg posiadanych danych miejscowości bez wodociągu (i wody będącej pod nadzorem inspekcji sanitarnej) znajdują się w gminach Godzianów ( 1 osada), Nowy Kawęczyn ( 2 wsie) i Kowiesy (12 wsi)
W 2008 roku prowadzone będą przez producentów kontrole wewnętrzne jakości wody, ma to się przyczynić do poprawy jakości wody. Zwiększony zostanie także zakres prowadzonych analiz.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Ocena powiatu ziemskiego (PDF)

Utworzono dnia 20.08.2015, 11:09