Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

Statut

STATUT
POWIATOWEJ STACJI SANITRANO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
W SKIERNIEWICACH

§1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§2. Powiatowa Stacja jest podmiotem leczniczym, w stosunku do którego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Łódzki.

§3. 1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Skierniewice.
2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest miasto Skierniewice i powiat skierniewicki.

§4. 1. Powiatowa Stacja prowadzi działalność w formie państwowej jednostki budżetowej.
2. Źródłem finansowania Powiatowej Stacji są środki budżetu państwa.
3. Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w Statucie i pozyskiwać środki finansowe z tytułu sprzedaży usług zleconych, które stanowią dochody budżetu państwa.

§5. 1. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji, reprezentuje ją na zewnątrz i wykonuje czynności pracodawcy wobec wszystkich pracowników Powiatowej Stacji.

§6. 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach, w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:
1) higieny środowiska,
2) higieny pracy w zakładach pracy,
3) higieny procesów nauczania i wychowania,
4) higieny wypoczynku i rekreacji,
5) zdrowotnymi żywności, żywienia oraz produktów kosmetycznych,
6) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.
2. Powiatowa Stacja realizuje zadania w szczególności poprzez:
1) Prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska oraz sporządzanie ocen i analiz środowiskowych i epidemiologicznych.
2) Sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego ze szczególnym uwzględnieniem kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne.
3) Prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.
4) Kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych poprzez inicjowanie, organizowanie, koordynowanie oraz prowadzenie i nadzorowanie działalności oświatowo zdrowotnej.
5) Wykonywanie innych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.

§7. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Laboratoryjny:
a) Pracownia Badań Żywności i Produktów Kosmetycznych,
b) Pracownia Badań Środowiskowych i Środowiska Pracy,
c) Pracownia Badań Epidemiologicznych i Przygotowania Podłoży,
d) Pracownia Analiz Instrumentalnych,
2) Oddział Nadzoru Sanitarnego:
a) Sekcja Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych,
b) Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska,
c) Sekcja Nadzoru Higieny Pracy,
d) Sekcja Nadzoru Epidemiologicznego;
3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Informatyki;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej, Obrony Cywilnej oraz Ochrony Informacji i Niejawnych;
9) Stanowisko Radcy Prawnego;
10) Stanowisko Inspektora Ochrony Danych;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadr;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu Dyrektora Socjalnych i Szkoleń;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Archiwum Zakładowego;
14) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
15) Sekcja Ekonomiczno-Finansowa;
16) Sekcja Administracyjno-Techniczna.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji.

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Statut PSSE w Skierniewicach

Utworzono dnia 18.09.2020, 12:42