Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

Skargi i wnioski

  Skargi i wnioski

PODSTAWA PRAWNA: 

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.). 
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

Przyjęcia obywateli w sprawach skarg i wniosków:
• w środy w godz. 9.00 – 11.00 w siedzibie stacji.

Organem sprawującym nadzór nad Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Skierniewicach właściwym do rozpatrywania skarg na jego działalność jest Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi, 90-040 Łódź, ul. Wodna 40 tel. (42) 253-62-00.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym.

UWAGA: Dla wniesienia skargi lub wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda.

SKARGI I WNIOSKI MUSZĄ ZAWIERAĆ: 

 • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego 
 • adres wnoszącego

UWAGA: Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego, pozostawia się bez rozpoznania.

SKARGI I WNIOSKI MOGĄ BYĆ WNOSZONE W NASTĘPUJĄCEJ FORMIE: 

 • pisemnie 
 • faxem 
 • pocztą elektroniczną 
 • ustnie do protokołu

Skargi i wnioski wpływające do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach są rejestrowane w Rejestrze Skarg i Wniosków, prowadzonym przez Sekretariat Stacji, a rozpatrywane wg decyzji PPIS przez komórki merytorycznie właściwe ze względu na przedmiot skargi (wniosku).

TERMINY ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW:
Skargi (wnioski) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach załatwia bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt - załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi (wnioski) szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

TRYB ODWOŁAWCZY: 

 1. Skargi i wnioski są załatwiane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym. 
 2. Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę. W przypadku niewskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach może podtrzymać swoje stanowisko. 
 3. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.