Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

Historia

Historia Służb Sanitarnych i Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Skierniewicach

Pierwsze udokumentowane informacje o działaniach na rzecz zwalczania chorób zakaźnych pochodzą z okresu I wojny światowej i dotyczą epidemii duru plamistego. Sanitariat Wojskowy nakazał wówczas obowiązkowe zgłaszanie zachorowań na choroby zakaźne oraz odwszawianie osiedli, połączone często z przymusową kąpielą. Odbywało się to w bardzo prymitywnych warunkach, w zarekwirowanych pomieszczenia folwarcznych Pałacu Prymasowskiego. Pobliski spichlerz przerobiono na dom izolacyjny dla rodzin chorych, funkcjonowały 2 prowizoryczne aparaty dezynfekcyjne. Te działania, choć bardzo skromne ograniczały liczbę zachorowań do 5-7 tygodniowo.

W okresie II Rzeczpospolitej nad zagadnieniami sanitarno-epidemiologicznymi w Skierniewicach czuwał Lekarz Powiatowy dr med. Wiktor Łabędzki. Położył on duże zasługi w zwalczaniu gruźlicy. Pod jego przewodnictwem powołano Powiatową Radę Przeciwgruźliczą, dzięki której skutecznie hamowano rozwój tej choroby. Dr Łabędzki ściśle współpracował z Państwowym Zakładem Higieny w Warszawie. Owocem tej współpracy było m.in. wykrycie nosicielstwa duru brzusznego u 7 osób. W tym czasie istniał już w Skierniewicach Szpital Zakaźny z 40 łóżkami i oddziałem dezynfekcyjnym. W 1925r dr Łabędzki doprowadził do powstania Powiatowego Domu Zdrowia, w którym pracowało czterech lekarzy i dwie pielęgniarki.

W czasie II wojny światowej działalność lakarsko-sanitarna została utrzymana. Personel, oprócz pracy w szpitalu, wykonywał przeglądy sanitarno-higieniczne, wykrywał wszawicę, badał wodę pitną w studniach, prowadził szczepienia ochronne.

W tym też okresie pojawiają się dwa bardzo ważne nazwiska dla skierniewickiego zdrowia publicznego: pielęgniarka Hania Olszewska i dr Franciszek Krawczyk - działacz konspiracyjny, późniejszy Lekarz Powiatowy, Kierownik Wydziału Zdrowia i pierwszy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Po wojnie, w strukturze Wydziału Zdrowia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej od końca 1945r istniała już Kolumna Sanitarno-Epidemiologiczna. Składała się ona z kilku kontrolerów, których zadaniem były wizytacje wszelkich placówek przemysłowo- handlowych, osiedli, magazynów, placów budów itp. pod względem stanu sanitarno-higienicznego oraz działalność dezynfekcyjna w zagrożonych obiektach. Kolumna miała swoje punkty w Słupi, Suliszewie, Głuchowie i Kowiesach.

W 1952r. została ona przekształcona w Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Pierwszą siedzibą Powiatowej Stacji był wydzierżawiony od prywatnego właściciela (P. Sauda) dom w stanie surowym przy ul. 1 Maja. Dom wykończono i oddano do użytku w czerwcu 1952r. W pierwszych miesiącach praca 10-osobowej załogi ograniczała się jedynie do zagadnień sanitarno-porządkowych oraz pobierania prób do badań, które wysyłano do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi. W tym też czasie organizowano własne laboratorium. Jako pierwsza powstała Pracownia Bakteriologiczna, a w roku 1954 utworzono Pracownię Badania Żywienia i Żywności oraz Pracownię Badania i Technologii Wody. Z roku na rok Powiatowa Stacja wzbogacała się w coraz większą liczbę personelu i lepiej wyposażone pracownie. Do 1975r powstały jeszcze: Pracownia Higieny Pracy oraz Pracownia Mikrobiologii Żywności. W roku 1971 działalność kontrolną wzmocnili rejonowi kontrolerzy sanitarni, którzy dotychczas zatrudnieni byli w Obwodowej Przychodni Rejonowej. W czerwcu 1975r, w związku z nowym podziałem administracyjnym krajui powstaniem województwa skierniewickiego, na bazie Powiatowej Stacji powstała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach. Jednocześnie Powiatowa Stacja przekształciła się w Terenową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Skierniewicach. Na przestrzeni tych lat zmieniała kilkakrotnie swoją siedzibę, zajmując kolejno: wydzierżawiony budynek przy ul. Dąbie 3, budynki przy ul. Chopina 5 i 1 Maja 11. Tymczasem rozpoczęto budowę nowej siedziby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, na posesji przy ul. Piłsudskiego 33. Wiele wysiłku i starań o ujęcie budowy w planach inwestycyjnych województwa jak również w czasie prowadzenia budowy wnieśli: dr Romuald Cypko – ówczesny PWIS, oraz mgr inż. Danuta Kosmowska – z-ca PWIS. Budynek oficjalnie oddano do użytku 19.07.1985r. Oprócz już istniejących pracowni uruchomiono Pracownię Aparatury Specjalnej, z Brzezin przeniesiono Oddział Ochrony Radiologicznej oraz Sekcję Ochrony Wód Powierzchniowych i Gleby.

Z dniem 1 stycznia 1999r, w związku ze zmianami administracyjnymi i kompetencyjnymi w kraju Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna została znów przekształcona w Powiatową Stacją i na okres 2 lat weszła w skład zespolonej administracji samorządowej miasta Skierniewice na prawach powiatu, natomiast Stacja Wojewódzka stała się Oddziałem Zamiejscowym WSSE w Łodzi.

Z dniem 1 marca 2003r., po likwidacji Oddziału Zamiejscowego WSSE, obie struktury organizacyjne (PSSE i OZ WSSE) zostały połączone i od tej chwili w Skierniewicach funkcjonuje już jedna placówka – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, która przeszła trudny proces restrukturyzacji. Okres przedakcesyjny i wejście Polski do Unii Europejskiej to czas dostosowania prawa, standardów jakościowych i organizacyjnych do wymagań wspólnotowych. Dlatego Powiatowa Stacja wdrożyła system jakości w całym Oddziale Laboratoryjnym i po okresie bardzo intensywnych prac dostosowawczych niezależna jednostka akredytacyjna – Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie przeprowadziła audit akredytacyjny, którego pozytywny wynik pozwolił na uzyskanie certyfikatu jakości AB 540. System jakości cały czas podlega doskonaleniu, zakres akredytacji co roku ulega rozszerzaniu o kolejne metody badawcze. Laboratorium funkcjonuje w systemie zintegrowanej bazy laboratoryjnej woj. łódzkiego. Nasza działalność laboratoryjna ma charakter regionalny, bowiem oprócz miasta i powiatu skierniewickiego obsługujemy również powiaty: łowicki, łęczycki, rawski i kutnowski, a w zakresie badań substancji słodzących, konserwujących i barwników – całe województwo łódzkie.
Od połowy 2004r. system jakości wdrożono również w działalności kontrolnej i zapobiegawczej. Wszystkie te działania wymagają ciągłego podnoszenia kwalifikacji pracowników, które jest realizowane poprzez różne formy kształcenia i doskonalenia. Ponadto koniecznością jest ciągłe doskonalenia i unowocześnianie sprzętu i aparatury oraz metod badawczych. Obecnie działalność PSSE obejmuje bardzo szerokie spektrum zadań kontrolnych i badawczych związanych z bezpieczeństwem zdrowia publicznego.

 

Państwowi Wojewódzcy Inspektorzy Sanitarni w Skierniewicach

 • 1975-1977 – lek. med. Tadeusz Jędral
 • 1970-1977 – dr n. med. Romuald Cypko
 • 1981-1982 – lek. med. Włodzimierz Włodarczyk
 • 1982-1993 – lek. med. Jan Grzelczak
 • 1993-1995 – mgr Henryka Stegienka
 • 1995 (IX-XII) – Jerzy Balcerak
 • 1995-1998 – lek. med. Jerzy Walendzik
 • 1998-2001 – dr n. med. Andrzej Jeziorski
  – kierownik OZ WSSE w Łodzi

 

 

Państwowi Powiatowi i Terenowi Inspektorzy Sanitarni w Skierniewicach

 • 1952-1963 – lek. med. Franciszek Krawczyk,
  lek. med. Lech Dobrzyński,  
  lek. med. Kazimiera Miziołek
 • 1964-1975 – lek. med. Tadeusz Jędral
 • 1975-1979 – lek. med. Franciszek Mroczko
 • 1979-1984 – lek. med. Piotr Poll
 • 1984-1990 – lek. med. Ireneusz Jędrzejczyk
 • 1991-1997 – lek. med. Franciszek Mroczko
 • 1997-2018 – mgr Barbara Wieteska
 • 2018-nadal – mgr inż. Justyna Łukasik