Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Utworzono dnia 25.05.2018

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej powoływane jako RODO.
 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach/Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Piłsudskiego 33 
   
 2. Z  Inspektorem Ochrony Danych  (DPO) w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej może Pan/Pani kontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach, ul. Piłsudskiego 33, 96-100 Skierniewice lub  e-mail: dpo@psseskierniewice.pl

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • wykonania czynności zgodnie z nakazem i wymogami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • wywiązania się z obowiązków wynikających z zawartej umowy lub podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 • ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości  i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych; 
 • wykonywania statutowych badań laboratoryjnych i pomiarów.
   
 1. Podstawy prawne przetwarzania danych wynikające w szczególności z:
 • Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z poźń. zm.);
 • Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 151 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2018 r. poz. 143 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2231);
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018, poz. 1030 z późń. zm.);
 • Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2134 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późń. zm.);
 • Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2018 r. poz. 475 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 412 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018 r. poz. 1330 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
 1. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą instytucje/podmioty upoważnione z mocy prawa.
 2. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 5 lat lub w innych terminach wynikających z przepisów prawa.
 4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie.
 5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 6. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z n/w przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.
 7. Udostępnione przez Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  w tym również w formie profilowania.

Ważne informacje

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 0

W poprzednim tygodniu: 234

W tym miesiącu: 565

W poprzednim miesiącu: 1027

Wszystkich: 29441