Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Utworzono dnia 25.05.2018

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w PSSE w Skierniewicach dla osób fizycznych i podmiotów nieposiadających osobowości prawnej

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej powoływane jako RODO.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach/Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Piłsudskiego 33.
 2. Z  Inspektorem Ochrony Danych  (IDO) w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej mogą Państwo kontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach, ul. Piłsudskiego 33, 96-100 Skierniewice lub  e-mail: dpo@psseskierniewice.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • wykonania czynności zgodnie z nakazem i wymogami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • wywiązania się z obowiązków wynikających z zawartej umowy lub podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 • ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych; 
 • wykonywania statutowych badań laboratoryjnych i pomiarów.
 1. Podstawy prawne przetwarzania danych wynikające w szczególności z:
 • Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 • Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 • Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
 • Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach;
 • Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy;
 • Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych;
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych;
 • Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych;
 • Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
 • Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;
 • Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 • Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych.
 1. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą instytucje/podmioty upoważnione z mocy prawa.
 2. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 5 lat lub w innych terminach wynikających z przepisów prawa.
 4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie.
 5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
 6. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z w/w przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.
 7. Udostępnione przez Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  w tym również w formie profilowania.

ZAŁĄCZNIKI:

Klauzula informacyjna ogólna

Utworzono dnia 16.03.2020, 09:26
Link do promocji zdrowia

Ważne informacje

Koronawirus ważne informacje
Informacje o odrze
Link do filmów
Szczepienia ochronne
Ostrzeżenia publiczne dotyczące żywności
Serwis kąpieliskowy
Komunikaty dla rolników
Informacje dla producentów i sprzedawców żywności

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 1275

W poprzednim tygodniu: 2359

W tym miesiącu: 10444

W poprzednim miesiącu: 19720

Wszystkich: 120158