Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

Monitoring jakości wody basenowej i w kąpieliskach

Zasady prowadzenia nadzoru sanitarnego nad miejscami kąpieli.

 

Obiekty funkcjonujące na terenie Skierniewic i powiatu skierniewickiego.

Nazwa
obiektu
Właściciel
(organizator)
Adres
Zasilanie w wodę
Liczba punktów
kontroli jakości
wody
Pływalnia „NAWA” 
Pływalnia Miejska „NAWA” Sp. z o.o.
ul. Prusa 6a, 96-100 Skierniewice
Skierniewice, ul. Prusa 6a
wodociąg publiczny Skierniewice
4
Kąpielisko na zbiorniku „Zadębie”
Pływalnia Miejska „NAWA” Sp. z o.o.
ul. Prusa 6a, 96-100 Skierniewice
Skierniewice, ul. Klonowa
rzeka Łupia
1

 

  1. Pływalnia

Nadzór nad jakością wody w nieckach oraz warunkami sanitarnymi w pomieszczeniach basenu kąpielowego prowadzony jest w oparciu o przepisy regulujące bezpieczeństwo osób korzystających z akwenów wodnych oraz zapobiegania chorobom zakaźnym. W szczególności są to następujące akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach.
  3. Ustawa z 30 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Zgodnie z w/w przepisami, w szczególności rozporządzeniem Ministra Zdrowia zarządzający pływalnią ma obowiązek prowadzenia wewnętrznej kontroli jakości wody. Badania zanieczyszczeń bakteriologicznych oraz niektórych właściwości fizykochemicznych wody powinny być prowadzone z częstotliwością 2 razy w miesiącu. Część parametrów jest oznaczanych w wodzie raz w miesiącu lub raz w kwartale. Badaniom pod względem obecności bakterii rodzaju Legionella podlega również woda ciepła z pryszniców.

Celem zapewnienia bezpieczeństwa kąpiącym się zarządzający pływalnią jest zobowiązany prowadzić także bieżące zapisy z wizualnych spostrzeżeń, a w przypadku stwierdzenia istotnych zanieczyszczeń (incydenty kałowe, incydenty wymiotne) podejmować szybkie decyzje o wyłączeniu niecek z eksploatacji.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą równolegle badania i kontrole zgodnie z przyjętymi planami pracy. Oceniają także jakość wody w nieckach na podstawie wyników przedstawianych przez zarządzającego.

Zarządzający pływalnią jest również zobowiązany do umieszczenia w miejscu widocznym dla osób przebywających na pływalni pływających tablicy informacyjnej zawierającej aktualnie dane o ocenie jakości wody wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach, spełnianiu wymagań odnośnie jakości wody lub przekroczeń wartości dla konkretnego parametru, podejmowanych działaniach naprawczych.

Woda zasilająca basen jest kontrolowana w ramach monitoringu jakości wody wodociągu Skierniewice.

 

  1. Kąpielisko

Nadzór nad jakością wody w kąpielisku prowadzony jest na podstawie poniższych aktów prawnych:

  1. Dyrektywa 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotycząca zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylająca dyrektywę 76/160/WE.
  2. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
  3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
  4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli.
  5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli.

 

Zgodnie z ustawą Prawo wodne kąpielisko jest to wyznaczony przez radę gminy, na wniosek organizatora, wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się, pod warunkiem, że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli. Kąpieliskiem nie jest: pływalnia, basen pływacki lub uzdrowiskowy, zamknięty zbiornik wodny podlegający oczyszczaniu lub wykorzystywaniu w celach terapeutycznych, sztuczny, zamknięty zbiornik wodny, oddzielony od wód powierzchniowych i wód.

Obowiązek prowadzenia badań jakości wody spoczywa głównie na organizatorze. Właściwy terytorialnie państwowy powiatowy inspektor sanitarny opiniuje projekt uchwały „ustanowienia” w danym roku i miejscu kąpieliska przez władzę samorządową, wykonuje badania i ocenę jakości wody przed sezonem. W trakcie sezonu ocenia jakość wody na podstawie wyników badań przedkładanych przez organizatora. W razie potrzeby prowadzi również własne pobory i badania próbek. Niezależnie od jakości wody prowadzi kontrole stanu sanitarnego terenu i obiektów zaplecza.

Do obowiązków organizatora należy również prowadzenie bieżących obserwacji stanu wody w okolicy kąpieliska i prowadzenie odpowiednich zapisów. O ewentualnych zmianach stwarzających potencjalne zagrożenie dla zdrowia organizator informuje kapiących się i inspekcję sanitarną. Służy temu m.in. tablica informacyjna znajdująca się w miejscu widocznym dla użytkowników.

W przypadku niewłaściwej jakości wody inspektor sanitarny wydaje orzeczenie o braku przydatności wody na kąpielisku do kąpieli. Wszystkie dane określające bieżący stan kąpielisk wprowadzane są do ogólnopolskiego Serwisu Kąpieliskowego https://sk.gis.gov.pl .

 

Poprzez miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli rozumie się wykorzystywany do kąpieli wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych niebędący kąpieliskiem. Organizator miejsca okazjonalnego jest zwolniony z szeregu obowiązków dotyczących organizatora kąpieliska, jednak miejsce takie nie może funkcjonować dłużej niż 30 dni w roku kalendarzowym. Woda w takim miejscu również podlega ocenie pod względem sanitarnym. Organizator powinien posiadać zgodę właściciela/zarządcy akwenu na uruchomienie tego typu obiektu.

Kąpiel w innych zwyczajowych/niezorganizowanych miejscach (jak np. zbiornikach pokopalnianych, rzekach czy fontannach) odbywa się na wyłączną odpowiedzialność podejmujących się tego osób, tak pod względem higieniczno-zdrowotnym, jak i naruszania lokalnych zakazów przebywania lub kąpieli.